Vakıf Senedi

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT ve SİNEMA VAKFIVAKIF SENEDİ: Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre öngörülen amaçları doğrultusunda ve Vakfın mahiyetindeki hayır duygularıyla iş bu Vakıf kurulmuştur. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/99 Esas ve 13.01.2021 tarihli kararı ile kuruluşu tescil edildi.

Madde 1: Vakfın adı  “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

Madde 2: Vakfın merkezi İstanbul ilidir. İkametgâh adresi Beyoğlu / İstanbul’dur. Vakfın ikametgâh adresi ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlara bildirmek kaydıyla değiştirilebilir.

Vakıf, 4721 sayılı Medeni Kanuna tabi olmak üzere teftiş makamının denetimine tabi olan özerk ve tüzel kişiliği haiz ve kendi organlarından başka hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız bir kuruluştur. Vakıf gayesini gerçekleştirmek için Vakıflar Genel Müdürlüğünün izniyle, yürürlükteki yasalar doğrultusunda ve ilgili mevzuatlar dâhilinde yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında lüzum görülen yerlerde şube veya temsilcilik açabilir. Şubelerin ve temsilciliklerin yapısı, çalışma şekli ve esasları mütevelli heyetçe kabul görülecek bir içtüzükle belirlenir.

Madde 3: Vakfın amacı: Türk kültür ve medeniyetinin yaşanmış olduğu ülke ve bölgelerdeki insanlar arasında dostane ilişkiler kurmak; ortak dil, tarih, sanat, gelenek ve görenekleri araştırarak somut ve somut olmayan kültürel mirası ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak; başta sinema ve görsel sanatlar olmak üzere, resim, müzik, sinema filmi, belgesel film, çizgi film, hareketli görüntü, radyo ve televizyon programı gibi sanatın her alanında üretim yapmak, yaptırmak, yapanları teşvik etmek, destek olmak, Türk Dünyası film arşivi oluşturmak, eğitim, kültür ve sanat insanlarını bir araya getirmek, tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak,  Türkçenin bütün lehçeleriyle kullanılmasına, anlaşılmasına, zenginleştirilmesine, yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak veya bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek.  

Türk Dünyasının kültür, sanat ve medeniyetinin, milli ve manevi değerlerinin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması için çalışmalar yapmak ve geniş bir coğrafyada tanıtılmasını ve ele alınmasını sağlamak; Türk Dünyası ve temas halindeki diğer ülkelerin tarih, kültür, sanat, eğitim ve ekonomisi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, düşünce üretimi, beyin fırtınaları toplantıları yapmak, tanıtmak ve değerlendirmek, bilimsel araştırmalar yapmak, gençliğin eğitimine yardımcı olmak, öğrenci ve öğretim görevlilerinin başarılarını teşvik etmek, yapılanlara maddi ve manevi katkılarla destek olmak, bu ve benzer konularda, yerli veya yabancı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türk Dünyasında işbirliği ve dayanışmayı sağlayarak sanata, eğitime, bilime, kültüre, dünya barışına ve insanlığa hizmet etmek, Vakfın amaçlarındandır.

Madde 4: Vakıf amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

Sinema filmi, belgesel film, çizgi film, hareketli görüntü, televizyon ve radyo programları hazırlar/hazırlatır, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmasını, gösterim ve dağıtımlarını sağlar.

Yerli ve yabancı, kültür, sanat ve bilim insanlarını; gazetecileri, televizyoncuları ve medya mensuplarını, yazarları, yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları bir araya getirir, yakınlaşmalarına ve kaynaşmalarına vesile olur, ortak projeler geliştirmelerine zemin hazırlar, teşvik eder, destek verir. İnternet/web yayıncılığı yapar, web siteleri kurar, her türlü görsel ve işitsel içerik üretir, dijital ortama aktarır, arşiv oluşturur ve işletir, her tür program hazırlar veya hazırlatır, film yapar veya yaptırır, senaryo ve film yarışmaları düzenler, senaryo yazdırır, müzik ve belgesel/film festivalleri düzenler, bunları destekler, dergi, kitap halinde yayınlar.

Yabancı yayınları yurt dışından getirir, yayınlar veya yayınlatır, her türlü gösteri sanatları, tiyatro, sinema, müzikal, geleneksel gölge oyunları gibi etkinliklerde bulunur. Vakfın faaliyetlerini gerçekleştirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yurt içi ve dışında her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerde bulunur, eğitici, aydınlatıcı toplantılar, yarışmalar düzenler ve ödüller verir.

Yurtiçi ve yurt dışında sanat günleri, fuarlar, festivaller, sergiler, konserler, bilimsel toplantılar, ilmi-dini, kültürel, anma törenleri, seminerler, paneller, konferanslar, kurslar, eğitim çalışmaları, fotoğraf sergileri, dia, film, video gösterileri kapalı salon ve açık hava toplantıları vb. düzenler ve gösterime sunar, düzenlenen bu tür etkinliklere katılır,

Vakfın amacıyla ilgili fikri çalışmaları yaygınlaştırmak ve teşvik etmek üzere çalışmalar yapar, bu amaçla fonlar kurar, projeler yapar ve yaptırır. Her türlü kurum ve kuruluşa gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmetleri verebilir veya alabilir.

Haber ve gelişmeleri, kamuoyuna duyurmak amacıyla gazete kitap, dergi, broşür, ansiklopedi, takvim, kartpostal gibi süreli ve süresiz her türlü yayın yapabilir, bu doğrultuda çeviri büroları, yayınevi kurabilir, yurt içi ve yurt dışı yayınevleri ile işbirliği yapabilir. Vakıf çalışmalarını duyurmak, yaygınlaştırmak için dijital ortamda ve internet ortamlarında yayın yapar. Her türlü medya ve iletişim araçlarından yararlanarak rapor, bülten, broşür, dergi, gazete ve benzeri yayınlar yapar, görüşlerini açıklar.

Ülkemizin ve Türk Dünyasının tarihsel gelişimini yansıtan her türlü yayınlar, malzemeler, araç gereçler, fotoğraflarla veya uygun gördüğü diğer nesnelerle kültür müzesi kurar, araştırma ve etkinlikler gerçekleştirir. Her türlü telif haklarını korumak ve kamuoyunda duyarlılığı oluşturmak amacıyla çalışmalar yapar.

Türk Dünyası ve etkileşim içinde bulunduğu coğrafyaların tarihi, kurumları ve bunların çalışma şekilleri üzerine bilimsel araştırmalar yapar, yaptırır, yapılan çalışmaları teşvik eder, yerli ve yabancı bilimsel araştırma kurumları ve araştırmacılarla irtibata geçer, gerektiğinde ayni ve/veya nakdi yardımlar yapar, tezler hazırlatır, hazırlanmış tezleri veya metinleri inceletip yayınlar/yayınlatır.

Vakfın gayesine uygun olarak, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında burs verir ve/veya eğitim yardımında bulunur, akademik çalışmalara maddi ve manevi destek verir. Çalışkan, vatanperver, faziletli mesleğinin ehli ve başarılı olanlara maddi ve manevi destek verir, gerekirse yurt içinde ve yurt dışında bilgi ve görgülerini geliştirmek, eğitimlerini tamamlamak ve mesleki yeterliliklerinin gelişmesini temin etmek için her türlü yardımı yapar, imkanları hazırlar.

Türkiye'de olduğu gibi Türkiye dışında da Türk Dünyasına hizmet eden, yayın yapan, eğitim öğretim faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek ve işbirliği yaparak, Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtılıp yaygınlaştırılmasına yardımcı olur, Dini ve tarihi bağlarımız bulunan ülke halkları ile diğer dost ülkelerin halkları arasında işbirliği yapar, yakınlaşmaya katkıda bulunur.

Ulusal veya uluslararası ilgili resmi veya özel hukuk kişi kuruluş ve kurumlarıyla araştırma ve eğitim kurumları ile işbirliği yaparak seminer, konferans, kongre, her türlü toplantı, ödüllü yarışma, seyahat, sergi ve fuarlar düzenler gerekirse bunlara maddi yardım ve/veya katkılarda bulunur işbirliği ve müşterek çalışmalar yapar. Müze, sanat galerisi, kültür merkezi, okuma salonu, kütüphane ve sinema salonları açar, benzer gayeleri taşıyan yurt içinde ve dışında yerli veya yabancı kişi ve kuruluşlarla müşterek faaliyetlerde bulunur.

Yurtiçinde ve dışında şube ve temsilcilikler açar. Ulusal ya da uluslararası düzeyde resmi ya da özel hukuka tabi vakıf, dernek, kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak proje ve çalışmalar yürütür. Anayasal ve yasal İlgili devlet kuruluşları, ilgili üniversiteler ve kuruluşlarla ve de bilhassa sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar. Vakfın amaçlarından birinin veya birkaçının ya da tamamının gerçekleştirilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak faydalı ve gerekli görülen bilcümle faaliyetleri icra eder.

Türk Dünyası ve etkileşim içinde bulunduğu bölgelerin tanıtımına ve turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur, bu tür faaliyetleri destekler, işbirliğinde bulunur. Elde edilen bilgi, belge ve kanaatler ülkemize ve insanlık yararına değerlendirilecek, bu sebeple de ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile temas ve müşterek çalışma gözetilecektir.

Madde 24: Mütevelli heyeti, aşağıda ad-soyadı yazılı gerçek kişiler ile daha sonra mütevelli heyet üyeliğine kabul edilecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder.

 

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT ve SİNEMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ LİSTESİ

 

ADI SOYADI

ÜNVANI

 

 

Abdülhamit Avşar

TRT Kazakistan Temsilcisi

 

Ahmet Açıkgöz

Macaristan Turan Vakfı

 

Ahmet Yeşiltepe

Belgesel Yapımcısı NTV Dış Haberler Müdürü

 

Alihan Erbaş

Belgesel Yapımcısı

 

Atilla Güven

Türk Konseyi Gençlik Teşkilatı

 

Atilla Murat Bozkurt

Yapımcı Yönetmen

 

Ayşe DEMİR

Emekli

 

Bayram Bayram Muhammedov

TDBFF Dış İlişkiler Direktörü

 

Delier Dilek

Yönetmen

 

Erdoğan Erdoğdu                       

Yapımcı - Gazeteci

 

Fahri Solak

TDBB Genel Sekreteri

 

Fedai Öztürk

Yapımcı – Burç Film

 

İsmail Cengiz

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Gen. Başkanı

 

Mahmut Gediz

Belgesel Yapımcısı

 

Menderes Demir

Belgesel Yapımcısı

 

Murat Gür

Fotoğraf Sanatçısı

 

Murat UYGUR

Yapımcı

 

Mustafa Fettahlıoğlu

İşadamı

 

Mustafa Veysel Güldoğan

Avukat

 

Müslüm Balko

Gazeteci

 

Nazan Kahraman

Akademisyen

 

Nazif Tunç

Yapımcı - Yönetmen

 

Nuh Mehmet Deniz

Yapımcı -Yönetmen                                               

 

Oğuz Adıyaman

İşadamı

 

Okay Karacan             

TV Program Yapımcısı

 

Salih Tanrıverdi

Gazeteci

 

Serdar Gökhan

Yapımcı – Sinema Oyuncusu

 

Timur Yılmaz

Akademisyen

 

Zeynel Koç

TRT E. Genel Müdür Yardımcısı

 

İsimler alfabetik sırayla dizilmiştir

 

 

Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.